Yuri Kovalchuk

Chairman of the UFBF Federation of Khmelnytsky